مشخصات فردی و زندگینامه
نام:کمال الدین
نام خانوادگی:نارنج
نخصص ها:فقه و اصول